Vào một buổi sáng ở Manhattan, ông trùm bất động sản Stephen Ross nhớ về thời điểm nhiều năm trước khi ông quyết định rằng, quảng trường Hudson Yards cần một tác phẩm tuyệt vời ở trung tâm.
Subscribe
Join 72K+ other creatives and get every article sent to your inbox