Chùa Đậu là một kiến trúc Phật giáo đặc biệt của Việt Nam, mang đậm bản sắc dân tộc.
Chùa không những nổi về kiến trúc mà còn đẹp về phù điêu và điêu khắc tượng tròn.
Nhà thờ thánh Mary hiện nay là công trình được kiến trúc sư người Nhật Bản từng đạt giải Pritzker - Kenzo Tange.
Lăng Minh Mạng là một trong những lăng tẩm uy nghi, đường bệ nhất trong các lăng tẩm của vua nhà Nguyễn.
Đình được xây dựng trên khu vực thái ấp xưa của Thượng tướng Thái sư Chiêu minh vương Trần Quang Khải, thờ ông và phu nhân là Phụng Dương Công chúa.
Thông tin về ngôi nhà rất ít, hiện chưa rõ nguồn gốc ra đời và sự tồn tại của nó.
Những mảng chạm khắc trang trí ở đình làng Hạ Hiệp đã thể hiện tính dân gian sâu sắc với nhiều đề tài phong phú.
Lăng Tự Đức là một trong những công trình đẹp nhất của kiến trúc cung đình thời Nguyễn.
Vua Khải Định (1916 - 1925) là vị vua thứ 12 của triều Nguyễn và là người cuối cùng xây dựng lăng tẩm, chuẩn bị cho sự “ra đi” của một ông vua.
Đình Viên Đình đã tồn tại hơn 300 năm, hiện thờ Đức Minh Linh Đại Vương có công giúp vua Lê dẹp giặc.
Subscribe
Join 72K+ other creatives and get every article sent to your inbox