Chùa Đậu là một kiến trúc Phật giáo đặc biệt của Việt Nam, mang đậm bản sắc dân tộc.
Chùa không những nổi về kiến trúc mà còn đẹp về phù điêu và điêu khắc tượng tròn.
Những mảng chạm khắc trang trí ở đình làng Hạ Hiệp đã thể hiện tính dân gian sâu sắc với nhiều đề tài phong phú.
Đình Viên Đình đã tồn tại hơn 300 năm, hiện thờ Đức Minh Linh Đại Vương có công giúp vua Lê dẹp giặc.
Trong đình nổi bật và khác biệt là hệ kết cấu sử dụng vật liệu gỗ trai, thuộc hàng quý hiếm.
Subscribe
Join 72K+ other creatives and get every article sent to your inbox
[mc4wp_form id="1139"]